Hoppa till huvudinnehåll

Kapitalvinster och förluster för fondandelar på fondkonto

När du har dina fonder på ett fondkonto och får ett överskott vid en fondförsäljning så betalar du 30 procent skatt på dina vinster. Du kan dock kvitta vinster mot förluster. Om det ändå uppstår ett underskott medges skattereduktion med 30 procent av underskottet - så kallad kvotering. Eventuell kvittning och kvotering gör Skatteverket åt dig.

Riskinformation

Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Kvittning av vinst mot förlust

Vad är kvittning?

Om du säljer fonder, som du haft på fondkonto, med förlust så får vissa av dessa kapitalförluster dras av mot kapitalvinster. Detta kallas kvittning.

Vad är kvotering?

Om det efter kvittning återstår en kapitalförlust får avdrag ske mot andra kapitalinkomster. Detta kallas kvotering.

Efter kvittning och kvotering återstår antingen ett överskott eller ett underskott i inkomstslaget kapital.

  • Överskottet beskattas med en skattesats på 30 procent.
  • Om det uppstår ett underskott medges skattereduktion med 30 procent av underskottet.
  • Om underskottet är större än 100 000 kronor medges skattereduktion med 21 procent för den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor.
Självbetjäning

Observera att detta gäller för fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För juridiska personer och för begränsat skattskyldiga personer gäller andra regler.

Marknadsnoterade fonder

Vad är marknadsnoterade fonder?

En fond anses vara marknadsnoterad om det sker handel eller inlösen i fonden var tionde dag eller oftare. Gruppen innefattar marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, räntefonder som inte uteslutande placerar i svenska fordringsrätter, det vill säga obligationer och andra räntebärande värdepapper och SICAV-fonder. Även hedgefonder ingår i denna grupp om de är marknadsnoterade.

Marknadsnoterade fonder (utom räntefonder SEK)

Kapitalvinster

Kapitalvinster tas upp till 100 procent. Mot kapitalvinster får kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter, det vill säga aktier, andelar i investeringsfonder och andra aktiebeskattade finansiella instrument, kvittas till 100 procent.

Kapitalförluster

Kapitalförluster får kvittas till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade delägarrätter, dvs. aktier, andelar i investeringsfonder och andra aktiebeskattade finansiella instrument. Till den del det inte finns några sådana kapitalvinster att kvitta mot, får 70 procent av kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster till exempel ränta och utdelning.

Marknadsnoterade räntefonder SEK

Marknadsnoterade räntefonder som enbart placerar i svenska fordringsrätter.

Kapitalvinster

Kapitalvinster tas upp till 100 procent.

Kapitalförluster

Kapitalförluster får dras av till 100 procent mot alla typer av kapitalinkomster, till exempel kapitalvinster, räntor och utdelningar.

Onoterade fonder

Vad är onoterade fonder?

En fond anses vara onoterad om det sker handel eller inlösen i fonden mer sällan än var tionde dag. Om till exempel en hedgefond är onoterad ingår den i denna grupp.

Kapitalvinster

Kapitalvinster tas upp till 100 procent.

Kapitalförluster

Kapitalförluster får dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Tips!

Sälj innan årsskiftet

Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari. Så om du planerar att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

 

Tips!

Mer information