Så sparar du

Nyteckning av kapitalpensionsförsäkringar är inte möjlig från och med den 2 februari 2007. Detta innebär att nyförsäljning av kapitalpension inte längre får ske och att produkten kapitalpension inte längre finns med i produktsortimentet för nyförsäljning.

För redan tecknade kapitalpensionsförsäkringar innebär inte de nya reglerna någon förändring. Dock finns ett undantag: man kan inte betala in nya premier till det befintliga avtalet, såvida det inte är tecknat med en avtalad löpande premiebetalning. För redan tecknade kapitalpensioner med avtalad löpande premiebetalning innebär detta att man kan fortsätta premiebetalning i oförändrad takt och storlek. Observera dock att det är förbjudet att göra ändring i det ingångna försäkringsavtalets premiebetalning. 

Du handlar fritt i finansiella instrument som svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper, SPAX (aktieindexobligationer) och derivatinstrument. Du kan när som helst, kostnads- och skattefritt, byta placeringar under spartiden. Och utan att behöva deklarera affärerna. 

Banken lämnar uppgift om vilka förvaltningsåtgärder som gjorts i försäkringsdepån efter genomförd transaktion och lämnar kvartalsvis redovisning av värdeutvecklingen i depån. En gång per år får du dessutom ett värdebesked där Swedbank Försäkring bland annat redovisar försäkringskapitalets värdeutveckling, eventuella premieinbetalningar samt de uttag för skatt och avgifter som gjorts under året. 

Så tar du ut pengarna

Pengarna kan tidigast tas ut från din 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år. Pengarna betalas i regel ut månadsvis. Om du dör innan utbetalning påbörjats, betalas pengarna ut till dina förmånstagare, det vill säga de personer du bestämt ska få dina pengar vid dödsfall. Har du inga förmånstagare betalas pengarna ut till ditt dödsbo. All utbetalning är skattefri.