Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss
Kontakta oss

Ansökan om bidrag

Åse Viste Sparbank, som bildades 1876, är en modern självständig bank med kontor i Grästorp. Vårt verksamhetsområde är Grästorps kommun och delar av Lidköpings, Essunga och Vara kommun. Det är viktigt för oss att vara en positiv kraft i samhället. Vi satsar gärna på nytänkande projekt och engagerar oss i frågor som är viktiga för vårt område och dess framtid.

Åse Viste Fonden behandlar inkomna ansökningar löpande. Kommittén kan själv eller tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.

Innan du gör ansökan

Då vi får många ansökningar är det viktigt att du är tydlig och konkret för att vi skall kunna ta ställning till din ansökan.
 

Åse Viste Fonden prioriterar projekt:

 •  som bidrar till en positiv och samhällsnyttig utveckling av vårt verksamhetsområde 
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål där betydande insats görs av sökanden och/eller av annan finansiär
 • som bidrar till aktivitet i Sparbankens verksamhetsområde där sökanden anger hur utvärdering/uppföljning kommer att ske
 • som ger Åse Viste Sparbank goodwill;
   

Det finns områden och verksamheter som normalt inte beviljas bidrag av Åse Viste Fonden. Exempel på sådana är:

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt finansieras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • underhåll eller reparationer
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • sponsring
 • Studier eller utbildning för enskild person (t.ex. gymnasium och högskola)
 • Resor och studieresor
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)

Gör din ansökan

Beslutsnivåer/organisation

Åse Viste Sparbanks styrelse ska årligen lämna förslag till vinstdisposition och ska i samband med det även lämna förslag till avsättning av resurser till Åse Viste Fonden. Huvudmännen beslutar sedan om storlek på avsättningen av vinsten vid den årliga stämman. Åse Viste Fonden hanteras av en kommitté som består av samma styrelseledamöter som i Åse Viste Sparbank. Majoritetsbeslut gäller och minst tre ledamöter måste vara närvarande för beslutsbarhet. Bankens styrelseordförande är även ordförande i kommittén och har utslagsröst. Vid bankens årsstämma eller vid huvudmannamöten redogörs för verksamheten i Åse Viste Fonden. Därutöver granskas den av internrevisionen.

Ansökningar

Åse Viste Fonden behandlar inkomna ansökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt.

Ansökningar ska innehålla information om vad det avser, dess mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten. Det ska finnas en aktivitets- och tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats samt kontaktuppgifter.