Det finns flera tillfällen då det är viktigt att Swedbank Försäkring får kännedom om de korrekta hälsoförhållandena. Det gäller till exempel vid anmälan av:

  • Nyanslutning.
  • Löneändring.
  • Vissa individuella val som garanterat efterlevandeskydd.

Nedan beskrivs reglerna övergripande. För att vara säker på att få korrekt information om vilka hälsoprövningsregler som gäller i det aktuella fallet, kan du alltid kontakta försäkringsspecialisten på ditt bankkontor.

Vad gäller vid nyanslutning

Vid nyanslutning med riskförsäkring gäller alltid hälsoprövning, regler för vilken hälsoprövning som ska göras är beroende av vald lösning och vilka försäkringsbelopp som söks. Under förutsättning att minst fem anställda tecknar försäkring med likartade förmåner, räcker som hälsoprövning ett intyg om att den försäkrade är fullt arbetsför (se definition nedan). Om kravet fullt arbetsför inte uppfylls, görs en individuell hälsoprövning innan vi kan erbjuda försäkring.

Om färre än fem anställda tecknar försäkring krävs i stället alltid individuell hälsoprövning. För företagare/näringsidkare görs alltid individuell hälsoprövning.

Vad gäller vid löneändring

Den som är fullt arbetsför har rätt att höja försäkringsbeloppet med högst 10 procent per år om premien är ett fast belopp eller med högst 15 procent (20 procent för anställd som inte är Företagare) om premien är bestämd i procent av lön eller inkomst. 

Vad menas med fullt arbetsför?

Med full arbetsförhet menas att du:

  • Ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan anpassningar, inskränkningar eller lönebidrag som beror på hälsoskäl.
  • Inte får ersättning från arbetsgivare eller Försäkringskassan som har samband med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning (t ex sjuklön, sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning – inklusive vilande sådan).
  • Inte har varit helt eller delvis arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i följd under de senaste 90 dagarna.

Individuell hälsoprövning

En individuell hälsoprövning görs med stöd av en hälsodeklaration som fylls i och skrivs under av den försäkrade. Ta kontakt med försäkringsspecialisten för mer information.

Läkarundersökning vid höga försäkringsbelopp

Swedbank Försäkring tillämpar en fast gräns för hur högt försäkringsskyddet får vara. Om denna gräns överskrids måste den försäkrade genomgå läkarundersökning innan försäkring kan beviljas. Detta kan bli aktuellt för personer med höga löner både vid nyanslutning och vid löne- eller inkomstökning. Vid frågor, kontakta bankens försäkringsspecialist.